Rapoarte de aplicare a Legii 52/2003

 

Cadrul normativ este reglementat de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, modificată prin legea nr. 242/2010

Persoana responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă Balaci Dorel Adrian, telefon 0249410090 interior 29023, email: adrian.balaci.ipot@mai.gov.ro.

Potrivit art. 12 din Legea nr. 52/2003: „autorităţile publice prevăzute la art. 4 (este vorba despre autorităţile administraţiei publice centrale: ministerele, alte organe centrale ale administraţiei publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor, serviciile publice descentralizate ale acestora, precum şi autorităţile administrative autonome; autorităţile administraţiei publice locale: consiliile judeţene, consiliile locale, primarii, instituţiile şi serviciile publice de interes local sau judeţean) sunt obligate să întocmească şi să facă public un raport anual privind transparenţa decizională, care va cuprinde cel puţin următoarele elemente:

a) numărul total al recomandărilor primite;
b) numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative şi în conţinutul deciziilor luate;
c) numărul participanţilor la şedinţele publice;
d) numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;
e) situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi;
f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora;
g) numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului.
     Raportul anual privind transparenţa decizională va fi făcut public în site-ul propriu, prin afişare la sediul propriu într-un spaţiu accesibil publicului sau prin prezentare în şedinţă publică.
Instituţia Prefectului-Judeţul Olt centralizează rapoartele privind aplicarea Legii nr. 52/2003 de la consiliile locale din judeţ, cele care pun în discuţia publică proiectele de hotărâri.
 

 

Raport Transparența Decizională
2017 2016 2015 2014
Fişă de evaluare centralizată a implementării legii nr. 52/2003 la nivelul judeţului Olt