Comisia de analiză tehnică

 

Temei legal:

 • Hotărârea de Guvern nr.445/2009 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, act normativ care transpune în legislaţia românească, aplicarea prevederilor Directivei 85/337/CCE (Directiva EIA);
 • Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor, Ministrului Administraţiei şi Internelor, Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului nr.135/76/84/1284/2010, privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private.

Ordinul prefectului:

 • Nr. 87/14.04.2022, privind actualizarea Comisiei de Analiză Tehnică
 • Nr. 79/15.02.2010, privind constituirea Comisiei de Analiză Tehnică la nivelul judeţului Olt, pentru evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

Principalele atribuţii:

 • Participă la procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi/sau la procedura de evaluare adecvată  pentru toate etapele de procedură prevăzute în legislaţia în vigoare, respectiv: etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi /sau la procedura de evaluare adecvată,  etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului privind impactul asupra mediului, etapa de analiză a calităţii raportului privind  impactul  asupra mediului, etapa studiului de evaluare adecvată, etapa soluţiilor alternative, etapa măsurilor compensatorii, atunci când nu există soluţii alternative şi când impactul negativ persistă;
 • Participă la procesul de luare a deciziilor privind emitere/respingerea motivată a acordurilor  de mediu pentru proiectele de investiţii aferente activităţilor/instalaţiilor cu impact semnificativ asupra mediului;
 • Evaluează şi propune modificări şi/sau completări ale documentaţiilor supuse analizei;
 • Solicită completări din perspectiva cerinţelor specifice pentru domeniile relevante ale proiectului supus analizei;
 • Poate solicita, după caz, expertizarea raportului privind impactul asupra mediului şi /sau a studiului de evaluarea adecvată, a soluţiilor alternative, a măsurilor compensatorii, atunci când nu există soluţii alternative şi când impactul negativ persistă, de către unităţi specializate, persoane fizice sau juridice atestate în acest scop;
 • Participă la şedinţele de dezbatere publică, după caz, la solicitarea preşedintelui CAT;
 • Analizează evaluarea propunerilor publicului, realizată de titularul proiectului;
 • Propune, prin consens, recomandarea privind decizia finală.

Membrii comisiei sunt reprezentanţii următoarelor instituţii:

 • Compartimentul de Control şi Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor în Construcţii Olt
 • C.N. CFR S.A. – Regionala Craiova, Sector Olt
 • C.N. Administraţia Porturilor Dunării Fluviale – S.A. România, Giurgiu
 • Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor Funciare R.A. Sucursala Dunăre – Olt
 • Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Olt
 • S.C. Compania de Apă Olt S.A.
 • S.C. IGO S.A. Caracal
 • S.C. Aquatrans S.A. Balş
 • Serviciul alimentare cu apă şi canalizare, Primăria Corabia
 • Distrigaz Sud Reţele S.R.L.
 • Centrul Telecomunicaţii Olt
 • CEZ Vânzare S.A. – Direcţia Vânzări Regionale Dolj
 • CEZ Distribuţie S.A. – Regiunea Est Exploatare şi Mentenanţă MT-JT